להשתתפות במכרז יש להיכנס ל”רשימת רכבים” ביום המכרז מומלץ כחצי שעה לפני תחילת המכרז ,וללחוץ על ”למתן הצעה במכרז” וכך תעברו לדף המכרז

המעוניינים להשתתף במכרז צריכים להגיע למגרש בו מתקיימת המכירה, במקום מוצבים מחשבים שבהם ניתן להגיש הצעות רלוונטיות.

לאחר הגשת ההצעה במחשב, על המציע להפקיד במקום פיקדון ע״ס 10% מסך הצעתו.

הפקדת הפיקדון מתבצע ע”פ הגורם המוכר אם זה הוצל”פ/רשות המיסים הפיקדון מתבצע בצק פרטי על שם הגורם

(רשות האכיפה והגביה/רשות המיסים) הפיקדון ליתר הגורמים המציעים רכבים במכרז הפיקדון הנו בהעברה בנקאית/צק בנקאי בלבד.

ועדת מכרזים המנוהלת ע”י הגורמים הממשלתיים אשר בוחנת את  תקינות ההצעות (חתימה על המסמכים, פיקדון וכו’).

לאחר עיבוד ההצעות מופק דוח עם כלל ההצעות לקבלת אישור סופי אודות הזוכים. להדגיש כי לועדה ישנה הזכות שלא לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

המציע רשאי לבטל את הצעתו לפני כינוס ועדת המכרזים ללא הפסד הפיקדון.

על המציע לשלוח פקס למס׳ 08-8568419 בו מציין את בקשתו, פרטיו האישיים, מס’ רכב עליו הגיש הצעה, מס’ הפריט וסיבת הביטול.

לאחר קבלת אישורי המכירה מועדות המכרזים , הנהלת החברה  מפרסמת רשימה של כלל הזוכים במכרז עם סכום הזכיה.

רשימת הזוכים תפורסם בלוח המודעות של המגרש בו בוצעה המכירה ובאתר האינטרנט של החברה .

כמו כן , החברה מוסרת הודעה טלפונית לזוכים במכרז.

הזוכה ניגש למגרש אשר בו התבצעה המכירה, משלם את מלוא סכום זכייתו ומקבל את הרכב/פריט.

לאחר ביצוע העברת בעלות במשרד הרישוי על שם הזוכה , המחסן ישחרר את הרכב לבעליו החדש.

על הזוכה קיימת חובה לשחרור הרכב/ המטלטלין תוך 7 ימים מיום אישור הועדה.

למציעים אשר לא זכו במכרז יוחזר מלוא סכום הפיקדון תוך 10 ימים מאישור ועדת המכרזים, בצ’ק לפקודת שם המציע.

המציעים אשר זכו  במכרז, סכום הפיקדון יקוזז מסכום התשלום על הזכיה.

ניתן לפנות בכתב בכל שאלה בנושא המכרזים וניהולם למנהלי המחסנים ולהנהלת החברה עם תיאור הפנייה ופרטים מזהים.  moked@sancar.co.il